ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

1.1. Studio Management B.V. is gevestigd te Berkenwoude, ingeschreven onder KvK-nummer 85118125 en de opdrachtnemer. Hij wordt in deze algemene voorwaarden ‘Studio Management’ genoemd.

1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Met ‘systeem’ wordt in deze algemene voorwaarden het Studio Management klantmanagementsysteem bedoeld.

1.4. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via door klant aangemaakte formulieren, online galleries of andere systeemfuncties, gebruikmaakt van het systeem van Studio Management, wordt ‘eindgebruiker’ genoemd. 

1.5. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan Studio Management tegen betaling een account voor het gebruik van zijn systeem ter beschikking stelt aan klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het systeem door klant, alle aangemaakte accounts, facturen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van Studio Management.

2.2. Klant dient zelf afspraken te maken met de eindgebruiker(s) die via een door klant gebruikte functie gebruikmaken van het systeem van Studio Management.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Studio Management worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.4. Studio Management behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. In dit geval zal Studio Management de nieuwe algemene voorwaarden aan klant toe zenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 

2.5. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Klant heeft de mogelijkheid om via de website van Studio Management de door hem aangeboden abonnementen af te nemen. Indien klant een abonnement wenst af te nemen, dient zij een proef account aan te vragen. Klant kan met dit proef account eerst 30 kalenderdagen het systeem van Studio Management uitproberen, alvorens te beslissen of zij het abonnement definitief wenst af te nemen.

3.2. Indien klant een proef account aanvraagt, gaat zij akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens het proef account aan te vragen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

3.3. Na de proeftermijn van 30 kalenderdagen zal Studio Management klant benaderen om schriftelijk te bevestigen of zij haar abonnement wenst voort te zetten. Studio Management voegt een prijsopgave toe met informatie omtrent maandelijkse en jaarlijkse betaling. Klant kan uit deze twee prijzen met bijbehorende betaalwijzen kiezen. Het aanbod is 14 kalenderdagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

3.4. Studio Management kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Een uitgebracht aanbod geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

3.6. De overeenkomst komt elektronisch tot stand. Studio Management treft daarom passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling en zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

3.7. Een aanbod faciliteert enkel in de diensten en producten van de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van haar aanbod voor eindgebruikers.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn op basis van een abonnementsprijs per maand of per jaar en exclusief BTW.

4.3. Een (potentiële) klant heeft de vrijblijvende mogelijkheid om een proef account aan te vragen. Hier zijn geen kosten of andere verplichtingen aan verbonden. Zie hiervoor ook artikel 3.1. Indien klant na de proeftermijn niet binnen de in artikel 3.1. benoemde termijn reageert of aangeeft het abonnement niet verder te willen afnemen, zal haar account gedeactiveerd worden.

4.4. Wanneer klant na de proeftermijn besluit haar abonnement voort te zetten, dient zij voor het gebruik van het systeem te betalen. Studio Management zal in dit geval binnen 1 week na de bevestiging van klant de eerste factuur sturen.

4.5. Indien klant voor een maandabonnement kiest, wordt na de eerste betaling maandelijks vooraf gefactureerd voor de te leveren diensten.

4.6. Wanneer sprake is van een jaarabonnement, factureert Studio Management na de eerste betaling jaarlijks vooraf. 

4.7. Klant heeft ook de mogelijkheid om bij een jaarabonnement in twee termijnen te betalen. Indien partijen betaling in termijnen overeenkomen, zullen zij afspreken wanneer welke termijn voldaan dient te zijn. Studio Management rekent geen extra kosten aan voor de betaling in termijnen.

4.8. Partijen kunnen eveneens afspreken dat de overeengekomen prijs voor het abonnement per automatische incasso wordt afgeschreven. Indien klant kiest voor deze optie, dient klant de eerste betaling te voldoen via iDeal of Bancontact. De overige bedragen worden vervolgens per automatische incasso afgeschreven.

4.9. Indien sprake is van betaling per automatische incasso, geeft klant direct toestemming tot automatisch incasseren via een e-mandaat tijdens het voldoen van de eerste betaling.

4.10. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de prijs verandert, zal Studio Management het bedrag van de automatische incasso aanpassen. Studio Management zal in dit geval minimaal 14 kalenderdagen voor de incassodatum een incasso vooraankondiging sturen naar klant, waarin het nieuwe bedrag vermeld staat.

4.11. Indien klant meent dat een bedrag onterecht geïncasseerd is, heeft zij het recht om de incasso binnen 8 weken na incassodatum te storneren. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat klant de incassomachtiging ook naar haar bank stuurt, is er sprake van een zakelijke incasso. In dat geval heeft klant geen storneringsrecht.

4.12. De prijzen die Studio Management bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Studio Management het recht om de prijzen te wijzigen.

4.13. Na afloop van de werkzaamheden zal nog een nacalculatie plaatsvinden wanneer er meer uren zijn besteed aan de uitvoering van de overeenkomst.

4.14. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.15. Indien klant haar maandelijkse of jaarlijkse betaling niet tijdig voldoet of een betaling via automatische incasso mislukt, is Studio Management gerechtigd om de levering van de dienst op te schorten. Studio Management zal in dit geval de toegang tot het account van klant deactiveren totdat klant het verschuldigde bedrag alsnog heeft voldaan.

4.16. Klant is van rechtswege in verzuim, indien klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Dit geldt ook indien een automatische incasso niet kan plaatsvinden of onterecht wordt gestorneerd. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd.

4.17. Wanneer klant in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die Studio Management moet maken om de vordering te innen, voor rekening van klant.

4.18. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die Studio Management op klant heeft direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan Studio Management ter beschikking te stellen.

5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Studio Management zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van klant.

5.4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor de rekening van klant.

5.5. Indien klant gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.

5.6. Klant vrijwaart Studio Management voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Studio Management voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

6.2. Klant heeft de mogelijkheid om per eindgebruiker een webshopfunctie in te schakelen. Eindgebruikers kunnen via deze webshop producten van klant bestellen en afrekenen. Klant kan voor het afrekenen betaalproviders koppelen aan haar account. Klant dient hiervoor zelf een overeenkomst aan te gaan met de betaalprovider en haar betaalprovideraccount vervolgens te koppelen aan het systeem van Studio Management. Studio Management stuurt enkel de benodigde signalen om de betaling en facturatie voorspoedig te laten verlopen. Eindgebruikers kunnen na het koppelen betalingen uitvoeren, zij worden via de webshopfunctie doorgeleid naar de betaalpagina van de betaalprovider.

6.3. Het is eveneens mogelijk om met de in het voorgaande lid benoemde betaalproviderkoppeling een opdracht tot automatisch incasseren te geven, indien klant dit met haar eigen klanten is overeengekomen. Zodra het bedrag is afgeschreven, wordt voor het afgeschreven bedrag een factuur gemaakt in de Studio Management omgeving van klant.

6.4. Klant is zich ervan bewust dat Studio Management voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van derden, waaronder maar niet uitsluitend, Postmark, Google Cloud, Invisible reCAPTCHA, en Google Agenda. 

6.5. Indien klant gebruik wenst te maken van het systeem, dient zij minimaal 18 jaar oud te zijn en ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. In het geval dat klant niet aan deze voorwaarden voldoet, gebruikmaakt van het systeem en Studio Management dit ontdekt, heeft Studio Management het recht om klant onmiddellijk de toegang tot het systeem te ontzeggen. Studio Management kan in dit geval niet gehouden worden om klant de overeengekomen prijs terug te betalen.

6.6. Een bepaalde hoeveelheid aan dataopslag is inbegrepen bij het abonnement. Indien klant echter meer gigabytes aan opslag wenst, dient zij deze apart tegen een meerprijs aan te schaffen. Dit geldt eveneens indien klant meer mailings wenst te versturen dan de hoeveelheid die is inbegrepen in de abonnementsprijs. Artikel 7.1. is van toepassing.

6.7. De systeemsoftware die Studio Management gebruikt is met uiterste zorg vormgegeven en Studio Management streeft naar een foutloze werking van het systeem. Studio Management kan echter niet garanderen dat er zich nimmer gebreken in het functioneren voordoen. Indien klant een gebrek in het functioneren constateert, dient zij deze bij Studio Management kenbaar te maken zoals is benoemd in artikel 13.1. Studio Management is echter gerechtigd om, afhankelijk van de urgentie van het functiegebrek, het herstel uit te stellen tot een volgende systeemupdate. De beoordeling van de urgentie komt aan Studio Management toe.

6.8. Doordat de diensten online geleverd worden, kan niet gegarandeerd worden dat de diensten op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar zijn.

6.9. Studio Management behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

6.10. Studio Management voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met zijn professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Een wijziging of aanvulling kan resulteren in meerwerk en wordt op basis van een nacalculatie in rekening gebracht. Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Studio Management klant hier eerst van op de hoogte stellen.

7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Studio Management bevoegd de overeenkomst met klant te beëindigen. Studio Management is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. In het geval dat Studio Management onverhoopt verhinderd is, stelt hij klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Partijen zullen in samenspraak proberen de leverdatum van het account te verzetten. Wanneer dit niet mogelijk is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht gebruikmaakt, komt de betalingsverplichting te vervallen voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven. Klant heeft, wanneer deze gebruikmaakt van het recht tot ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.

7.4.1. Een maandabonnement heeft een minimale looptijd van 1 maand. Na het verstrijken van de minimale looptijd loopt het abonnement automatisch door. Een maandabonnement kan maandelijks opgezegd worden door klant. Indien klant wenst op te zeggen, dient zij 14 kalenderdagen vóór de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsmaand haar opzegging schriftelijk aan Studio Management kenbaar te maken.

7.4.2. Een jaarabonnement heeft een minimale looptijd van 1 jaar en loopt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch door. Een jaarabonnement kan ieder jaar opgezegd worden. Klant dient hiervoor uiterlijk 1 maand vóór de start van het nieuwe abonnementsjaar haar opzegging schriftelijk aan Studio Management kenbaar te maken.

7.4.3. Indien klant niet tijdig opzegt, zal een volgende abonnementstermijn gaan lopen en in rekening gebracht worden.

7.5. Bij diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder betaalproviders, gelden de annuleringstermijnen en -voorwaarden van de derde-aanbieder.

7.6. Studio Management is gerechtigd de functionaliteiten van zijn systeem aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen. Dit kan betekenen dat bepaalde functionaliteiten op een bepaald moment niet meer beschikbaar zijn, of dat het systeem niet meer werkt op bepaalde besturingssystemen of (mobiele) apparaten. Dit geeft klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, tenzij hierdoor de uitvoering van de overeenkomst fundamenteel wijzigt of de strekking van de overeenkomst verandert. 

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die Studio Management en klant redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

8.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

8.3. Wanneer klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Studio Management het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Studio Management is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

9.2. Studio Management is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.3. Studio Management is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant aan dient te voldoen bij de uitvoering van haar eigen werkzaamheden voor eindgebruikers.

9.4. Studio Management is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

9.5. Studio Management is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen. Studio Management is tevens niet aansprakelijk voor overige situaties die buiten zijn bereik liggen, waaronder hacks en voorvallen bij de domeinregistrant of het datacenter.

9.6. Klant is zelf verantwoordelijk voor de klantrelatie met eindgebruiker. Klant vrijwaart Studio Management tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hem geleverde diensten en producten.

9.7. In het geval dat er sprake is van downtime en het systeem niet beschikbaar is, is Studio Management pas verplicht (een deel van) het overeengekomen bedrag terug te betalen, indien deze downtime, gemeten over een volledig kalenderjaar, meer dan 88 uur bedraagt.

9.8. Indien downtime zich voordoet, zoals in het voorgaande lid besproken, is Studio Management geen schadevergoeding aan klant verschuldigd voor gemiste inkomsten, aanspraken van eindgebruikers of andere gevolgschade.

9.9. Indien Studio Management of de door Studio Management gecontracteerde hosting service zijn hosting, datacentrum of colocatie verhuist, waardoor de diensten van Studio Management worden onderbroken, wordt dit niet beoordeeld als downtime. Studio Management zal klant in het geval van een dergelijke verhuizing ten minste 30 kalenderdagen van tevoren schriftelijk inlichten. Studio Management is niet aansprakelijk voor gemiste inkomsten of kosten die klant moet maken ten gevolge van een verhuizing.

9.10. Indien op de informatie die klant op haar account uploadt of plaatst, intellectuele eigendomsrechten rusten, is klant zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van deze rechten. Wanneer blijkt dat geüploade of embedded content inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, is Studio Management niet aansprakelijk voor eventuele sommaties of claims die uit deze inbreuk voortvloeien.

9.11. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen en opvolgen van advies dat is gegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

9.12. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de door haar in het systeem geüploade, opgeslagen of gemaakte content.

9.13. Indien Studio Management een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door Studio Management afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt. Bij maandabonnementen zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan het bedrag dat twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht, tenzij anders overeengekomen.

9.14. Klant vrijwaart Studio Management tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeit uit de door Studio Management uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1. Op alle door Studio Management gemaakte (software)onderdelen van het systeem rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Studio Management. Het is klant niet toegestaan ontwerpen, systeemonderdelen of andere kenmerken van het systeem te veelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

10.2. Klant is niet gerechtigd om het systeem te gebruiken buiten de overeengekomen doeleinden. Indien klant het systeem buiten de overeengekomen doeleinden wenst te gebruiken, dient zij om toestemming te vragen en een aanvullende overeenkomst te sluiten. Studio Management is gerechtigd om in dit geval een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.

10.3. Wanneer klant in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Studio Management. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat Studio Management enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

Artikel 12 – Gebruiksvoorwaarden systeem

12.1. Studio Management is niet verantwoordelijk voor de inhoud die klant uploadt, opslaat of maakt in of met het systeem. Dit geldt ook voor inhoud die door een eindgebruiker wordt geüpload, bijvoorbeeld via een formulier met upload-mogelijkheid. 

12.2. De voor het account van klant afgesloten licenties bevatten een maximale toegestane hoeveelheid dataverkeer en -opslag. Indien deze hoeveelheden worden overschreden, is klant zelf verantwoordelijk voor de betaling van de extra kosten die door deze overschrijding zijn ontstaan. Zie hiervoor ook artikel 6.6.

12.3. Klant dient zich bij het gebruik van het systeem te houden aan de wet, goede zeden en openbare orde. Klant handelt in strijd met deze bepaling indien zij kinderporno verspreidt of aan seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of hacken doet. Deze opsomming is niet limitatief.

12.4. Wanneer klant inloggegevens heeft verkregen van Studio Management, is klant niet gerechtigd om deze inloggegevens aan een ander te verstrekken, tenzij anders overeengekomen. Indien klant toestemming heeft verkregen om de inloggegevens aan een ander te verstrekken, is Studio Management niet aansprakelijk voor mogelijke schade die is ontstaan doordat een derde toegang heeft verkregen het account van klant.

12.5. Indien klant in strijd met het in dit artikel bepaalde handelt, is Studio Management gerechtigd om klant de toegang en het gebruik van de diensten te ontzeggen. Een ontzegging van de toegang en/of het gebruik laten de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende diensten onverlet.

Artikel 13 – Klachten

13.1. Indien klant een klacht heeft, dient hij deze binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Studio Management zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

13.2. Bij klachten die betrekking hebben op het niet functioneren van het systeem, hanteert Studio Management een reactietermijn van 48 uur.

13.3. Indien een klacht buiten de periode van 14 kalenderdagen kenbaar wordt gemaakt, is Studio Management niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.

13.4. Studio Management dient in de gelegenheid worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

13.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 – Geschillenbeslechting

14.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Indien zich een geschil tussen klant en Studio Management voordoet, zullen partijen eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

14.3. Geschillen tussen klant en Studio Management zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Studio Management is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

14.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Studio Management en betrokken derden 12 maanden.

Laatst bijgewerkt: november 2023